Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rosalu Holding B.V. 2022

1. ALGEMEEN

De Algemene Voorwaarden van Rosalu Holding B.V. maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden door, of namens Rosalu Holding B.V. gedaan dan wel gesloten ter zake van door Rosalu Holding B.V. uit te brengen adviezen en/of te verrichten diensten. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

De Algemene Voorwaarden van Rosalu Holding B.V. prevaleren in elk geval boven eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen anders is overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen van Rosalu Holding B.V. zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van zestig dagen.

Rosalu Holding B.V. is pas gebonden aan een offerte indien deze schriftelijk is gedaan en door de opdrachtgever aan wie de offerte is gericht, schriftelijk door ondertekening is aanvaard. De opdrachtgever is gebonden zodra zij een opdracht aan Rosalu Holding B.V. heeft gegeven, in welke vorm dan ook en Rosalu Holding B.V. deze opdracht heeft aanvaard.

Een aanbieding van Rosalu Holding B.V. is gebaseerd op een optimale medewerking van de organisatie van de opdrachtgever.

De in de offerte eventueel aangegeven projectduur houdt over het algemeen géén aaneengesloten werktijd in.

De werkzaamheden kunnen, naar inzicht van Rosalu Holding B.V. , gefaseerd uitgevoerd worden. Dit geschiedt in overleg met de opdrachtgever. Daar de voortgang van een project van veel factoren afhankelijk is, dient een eventueel aangegeven beëindiging datum van de werkzaamheden als streefdatum gezien te worden.

3. OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Rosalu Holding B.V. komen op de navolgende wijzen tot stand:

  • Mondelinge en telefonische opdrachten.
  • Overeenkomsten rechtstreeks voortvloeiende uit de aard van de relatie met de cliënt en de aard der werkzaamheden.
  • Schriftelijke, waaronder ook e-mail -opdrachten dan wel opdracht bevestigingen.

Wijziging in een tot stand gekomen overeenkomst kunnen alleen na overleg, zowel mondeling als schriftelijk tot stand worden gebracht. Rosalu Holding B.V. doet van de kosten van naar haar mening noodzakelijk meerwerk mededeling aan de opdrachtgever, die wordt geacht met de omvang en de prijs van het meerwerk akkoord te gaan, indien hij niet binnen acht kalenderdagen na dagtekening van deze mededeling schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Rosalu Holding B.V. .

4. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Rosalu Holding B.V. de overeengekomen werkzaamheden ongehinderd kan aanvangen en dat de overeengekomen werkzaamheden een geregelde voortgang kunnen vinden. De opdrachtgever staat er voor in dat Rosalu Holding B.V. steeds toegang heeft tot de plaatsen waar zij de werkzaamheden dient uit te voeren evenals tot de informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. De kosten die ontstaan nadat aan het een en ander niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Indien een opdrachtgever binnen 24 uur voor een afgesproken datum met tijdstip deze afspraak afzegt, is hij Rosalu Holding B.V. de plaatsingskosten van de voor die afspraak geplande opdracht verschuldigd.

5. KWALITEIT EN GEHEIMHOUDING

Rosalu Holding B.V. spant zich in om de haar opgedragen werkzaamheden onpartijdig, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

Rosalu Holding B.V. zal alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever geheim houden. Vertrouwelijke rapporten aan opdrachtgever van Rosalu Holding B.V. zullen noch door Rosalu Holding B.V. noch door de opdrachtgever aan derden ter inzage worden gegeven of ter beschikking worden gesteld.

Rosalu Holding B.V. dient vrijelijk over de in het bedrijf reeds aanwezige gegevens te kunnen beschikken, voor zover deze gegevens voor het onderzoek nodig zijn.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle methoden en technieken die Rosalu Holding B.V. toepast tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden, zijn intellectueel eigendom van Rosalu Holding B.V.. Een opdrachtgever kan Rosalu Holding B.V. nimmer verbieden deze kennis toe te passen bij andere opdrachtgevers.

Alle formats die Rosalu Holding B.V. bij opdrachtgever introduceert staan ter beschikking van de opdrachtgever voor eigen gebruik. Het is de opdrachtgever echter verboden om deze formats verder te verspreiden.

7. EIGENDOMSVOORWAARDEN

Alle door Rosalu Holding B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Rosalu Holding B.V., tot op het moment van volledige betaling aan Rosalu Holding B.V. van alle door Rosalu Holding B.V. aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede van de vordering wegens het tekortschieten van de nakoming van zodanige overeenkomsten.

8. RECLAMES

Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de door Rosalu Holding B.V. verrichte werkzaamheden, dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Rosalu Holding B.V. te worden ingediend. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalingsverplichting onverlet.

9. OVERMACHT

Indien Rosalu Holding B.V. bij overmacht van blijvende of tijdelijke aard is verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Rosalu Holding B.V. te harer keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort.

Indien de overmachtssituatie zolang duurt, dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, zal elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst mogen ontbinden.

Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door één der partijen kan worden verlangd.

10. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Rosalu Holding B.V. ten opzichte van de opdrachtgever is beperkt, door het feit dat Rosalu Holding B.V. aansprakelijk is voor de schade voor ten hoogste het bedrag dat de door Rosalu Holding b.v. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering vergoedt.

Ongeacht het in de eerste alinea van deze paragraaf bepaalde, aanvaardt Rosalu Holding B.V. geen aansprakelijkheid wanneer:

  • Het resultaat, dat het gevolg is van het door de inspanning van Rosalu Holding B.V. tot stand gekomen werk, afwijkt van het resultaat dat de opdrachtgever voor ogen had;
  • Het door Rosalu Holding B.V. geleverde werk door de opdrachtgever op onjuiste wijze wordt gebruikt c.q. toegepast;
  • De gestelde aansprakelijkheid het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van het tot stand komen en/of het uitvoeren van de overeenkomst niet voorzien waren;
  • Door de opdrachtgever onjuiste c.q. onvolledige informatie aan Rosalu Holding B.V. wordt verstrekt welke benodigd is voor de uitvoering van de opdracht;
  • De bij de totstandkoming van de overeenkomst geïndiceerde tijdplanning en/of geplande opleverdatum wordt overschreden. Indien deze overschrijding Rosalu Holding B.V. niet als grove schuld is toe te rekenen, wordt in de opdracht begrepen te zijn dat de uitvoering binnen de grenzen van redelijkheid nog zo snel mogelijk dient te geschieden, zonder dat zulks aan uit de opdracht van de opdrachtgever voortvloeiende financiële verplichtingen afdoet.
  • Hoewel wij streven naar hoogwaardige producten en professionele installatie van onze waterontharders, willen wij benadrukken dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele vervolgschade na de plaatsing van de waterontharder. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade aan apparaten, leidingen, of andere eigendommen die mogelijk optreedt als gevolg van het gebruik van de waterontharder. 

11. PRIJZEN EN BETALING

Rosalu Holding B.V. werkt op basis van offertekosten en/ of management-fee overeenkomsten en/ of geleverde producten; deze kosten zijn exclusief voorrijdkosten. De tarieven van Rosalu Holding B.V. worden per kalenderjaar geïndexeerd met (minimaal) het inflatiecijfer van het CBS. De opdrachtgever verplicht zich binnen 30 dagen na de factuurdatum de desbetreffende betaling te verrichten; na deze termijn is de opdrachtgever interest verschuldigd van 5% per maand of deel daarvan over het totale factuurbedrag. Er zal wekelijks gefactureerd worden. Indien Rosalu Holding B.V. overgaat op incassomaatregelen, komen de daaraan verbonden kosten (zowel rechterlijke als buitenrechtelijke) voor rekening van de opdrachtgever. Indien de betalingen worden opgeschort of niet worden voldaan, zullen de garantiewerkzaamheden en serviceverrichtingen worden uitgesteld totdat de volledige betaling is ontvangen. 

12. PERSONEEL

Het is de opdrachtgever verboden om medewerkers die voor en/ of bij Rosalu Holding B.V. werkzaam zijn, of die minder dan een jaar bij Rosalu Holding B.V. uit dienst zijn, buiten schriftelijke toestemming van de directie van Rosalu Holding B.V. om, werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe een overeenkomst mee aan te gaan. Overtreding van dit beding levert de opdrachtgever een direct opeisbare vordering op van 25.000 euro.

13. GESCHILLEN

Indien zich tussen opdrachtgever en Rosalu Holding B.V. een geschil voordoet, dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, zullen partijen met elkaar overeenstemming zoeken over de wijze van beslechting en het geschil indien nodig worden voorgelegd aan de gewone rechter te Rotterdam.